Monument to the Soviet Army

Antonovo, Bulgaria

© 2020 Darmon Richter