Brest Hero-Fortress

Brest, Belarus
Architects: Vladimir Korol, Valentin Zankovich, Georgi Sysoyev, Victor Volchik, Oleg Stakhovich & Yuri Kazakov
Sculptors: Andrei Bembel, Vladimir Bobyl & Alexander Kibalnikov
Completed: 1971
Formerly Soviet Union

© 2020 Darmon Richter