Hotel Chegem

Gagra, Abkhazia
Architect unknown
Formerly Soviet Union

© 2020 Darmon Richter