Monument to Tsar Ivaylo

Kotel, Bulgaria

© 2020 Darmon Richter