Monument to the Partisans

Sofia, Bulgaria

© 2020 Darmon Richter