Zhovten Cinema (formerly October Cinema)

Zhitomyr, Ukraine
Mosaic by Svetlana Leonidovna Zelenaya, 1988-89
Formerly Soviet Union

© 2020 Darmon Richter